Podrška zapošljavanju u BiH: Vijeće ministara BiH prihvatilo zajam od 56 miliona dolara


Od ovih sredstava Federaciji BiH će biti alocirano 32.250.000,00 američkih dolara, a Republici Srpskoj 23.760.000,00 američkih dolara.

Ovim projektom osigurat će se podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba, prvenstveno mladih i ranjivih kategorija. 

Ministarstvo finansija i trezora, nakon završenih pregovora, dostavit će Vijeću ministara BiH nacrt sporazuma s osnovama za njegovo zaključivanje.