REC d.o.o. organizuje interaktivni seminar o pravnom, računovodstvenom i poreznom aspektu MSFI


Cilj ovog seminara je izložiti pravne, poreske i računovodstvene aspekte statusnih promjena (pripajanja, podjele i spajanja) kod društava kapitala. Izložit će i prenos (prodaja, darovanje) društva na druge osobe. U okviru ovog seminara će se na konkretnim slučajevima razmotriti pitanja koja se javljaju u provođenju navedenih promjena te računovodstveni i porezni postupci u skladu sa zakonskim propisima (Zakon o privrednim društvima) i MSFI – 3. 

Ako ste tokom 2016. godine prodavali dionice ili poslovne udjele da li ste obveznici poreza na dohodak? Da li početkom 2017. godine trebate utvrditi svoju obavezu poreza na dohodak od kapitala? Spajate li dva društva ili ih pripajate? Ove statusne promjene provode se prema pravnim, računovodstvenim i poreznim propisima. S računovodstvenog stanovišta bitno je znati po kojim vrijednostima se provode statusne promjene. S poreznog je stanovišta bitno znati kako postupiti s nerealiziranim dobicima i poreznim gubicima – šta se od toga može prenijeti u društvo i pod kojim uslovima? Podjela društva provodi se razdvajanjem ili odvajanjem društava? Znate li koje korake trebate preduzeti za društva koja učestvuju u toj statusnoj promjeni? O svim ovim pitanjima bit će riječi na seminaru i u Priručniku – Statusne promjene privrednih društava.

Sadržaj seminara

1. PRENOS POSLOVNIH UDJELA
– slučajevi kada se prenosi društvo na druge osobe,
– prodaja udjela i porezi,
– prenosi udjela na nasljednike i porezi,
– računovodstvo prenosa poslovnog udjela.
2. PRIPAJANJE DRUŠTAVA KAPITALA
– pravni aspekt (sklapanje ugovora o pripajanju, donošenje odluke o pripajanju, upis pripajanja u sudski registar, zaštita povjerilaca i sl.),
– računovodstveni aspekti (definisanje metode sticanja, utvrđivanje i naknadno vrednovanje goodwilla + primjeri pripajanja kapitalno povezanih i nepovezanih društava),
– porezni i finansijski izvještaji kod pripajanja,
– porezno stanovište (obaveze po osnovu PDV-a, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina, ako ih ima).
3. SPAJANJE DRUŠTAVA KAPITALA
– pravni aspekt (sklapanje ugovora o spajanju, donošenje odluke o spajanju, upis spajanja u sudski registar, zaštita povjerilaca i sl.)
– računovodstveno i finansijsko stanovište (primjeri spajanja kapitalno povezanih i nepovezanih društava),
– porezno i finansijsko izvještavanje kod spajanja,
– porezno stanovište (obaveze prema PDV-u, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina).
4. PODJELA DRUŠTAVA KAPITALA (RAZDVAJANJE I ODVAJANJE DRUŠTAVA) 
– pravni aspekt (izrada plana podjele, izrada izvještaja o podjeli, donošenje odluke o podjeli, upis podjele u sudski registar),
– računovodstveno stanovište (primjeri razdvajanja i odvajanja društava kapitala s osnivanjem ili s preuzimanjem),
– porezni i finansijski izvještaj kod podjele,
– porezni aspekt (obaveze po osnovu PDV-a, posebnih poreza na vozila i poreza na promet nekretnina).

Seminar je namijenjen članovima uprava privrednih društava, javnih i komunalnih preduzeća, zaposlenicima u pravnim odjelima, računovođama, revizorima, ovlaštenim sudskim vještacima ekonomske struke, pravnicima, ekonomistima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

Predavači su: dr. sc. Edin Mehić – Refam Creative Solutions – REC; prof. dr. Mehmed Jahić – Ekonomski fakultet u Sarajevu i prof. dr. Matej Živković – Komisija za vrijednosne papire FBiH.

Kotizacija za učešće (sa PDV-om) iznosi 150 KM po jednom učesniku, 130 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije i 110 KM po učesniku za pretplatnike na časopis “Pravni savjetnik”.

Kotizacija uključuje: Troškove sudjelovanja u radu seminara; Materijal za pisanje; Seminarski materijal: Priručnik “Statusne promjene privrednih društava”, Osvježenje u pauzama i zajednički ručak; Certifikat o učešću na seminaru.

Seminar se priznaje kao 7 sati/ bodova KPE.

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca.

Iznos kotizacije uplaćuje se prije početka održavanja seminara na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca. Nakon dostavljenog prijavnog obrasca dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje. Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara

Posebna ponuda

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, priručnik mogu posebno poručiti:

Priručnik “Konverzija obaveza u kapital” – 10 KM sa PDV-om i poštarinom
Priručnik “Troškovi službenih putovanja“ – 15 KM sa PDV-om i poštarinom
Priručnik “Zakon o privrednim društvima“ – 25 KM sa PDV-om i poštarinom
Priručnik “Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH“ – 30 KM sa PDV-om i poštarinom

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba ili direktnim kontaktom na tel. 033 214 582.